�vod | koncerty | alba | f�rum | kontakt
 
�vodni stranaBiografieAlbae-obchodF�rumKoncertyTiskKontakt
 
Koncerty
V souasn dob nejsou naplnovny dn slov koncerty. Koncerty AG Flek naleznete ZDE

>>>V�CE

Novinky na e-mail
Zadejte svou E-mailovou adresu:

Odkaz

Kofeinista, kter rd chod po kopcch

Ivo m vlastn pikov vybaven nahrvac studio, ale v souvislosti s hudebnm businessem k, e to je jako bt kapitnem na Titaniku. Proto sed zase radi u pina, kde vznikaj psniky bez stopy zahoklosti a depresivnch nlad. Stejn tak psob jejich autor, kter vs odbour svou upmnost.

U nkolik let jste mistrem zvuku a pohybujete se v prosted vlastnho nahrvacho studia. as od asu si ale odskote k muzice...

Jsem hlavn muzikant a studio byla sp jen takov odboka, protoe m ta problematika zajmala a zrovna jsem ml obdob, kdy jsem byl otrven z prce a poteboval jsem obrovskou pauzu. Sedm, osm let jsem chodil na ryby a nahrval ciz hudbu. Ale pak m to thlo zptky. Dokud bylo co budovat a mlo cenu pemlet, jak dal vybaven podit, tak mne to moc bavilo a dvalo to vechno smysl. Dnes u je to jinak. Hudebn trh v podstat skonil. Co bude dl nikdo nev a nem smysl se tm moc zabvat.

Co vs tehdy tak znechutilo?

Vztahy v kapele.

Nenapadlo vs to eit jinou kapelou?

Ne, to urit ne! Chtl jsem nco pln jinho a studio bylo ideln, protoe tehdy byl nejvt rozmach, zrovna se otevely hranice. A lovk se k t technice lpe dostval. Prvn studio jsem ml u v roce 1986, co bylo nesrovnateln sloitj... asem jsem vybudoval studio, jak jsem si vysnil a kter je dnes na evropsk rovni. Ale je to trochu jako bt kapitnem na Titaniku. Mme vybaven studio za miliony, ale ceny musme mt stejn jako sklepn studia vybaven jenom potaem. Kdy se kopruje, mus se to nahrt levn.

Nicmn u vs vznikaj zajmav vci a nat u vs interpreti slavnch jmen. Take njak satisfakce urit je...

To urit je. Ale jestlie podnikte v oboru, kde se nemete posunovat dl, tak u vs to tolik nebav.

To asi neplat o va vlastn tvorb, u n k posunm urit me dochzet. Jak vznikaj vae vci? Funguje to jako ventil pi prci, kdy. mte pebytek ciz hudby v hlav?

Vbec ne. m vc jsem se vracel k muzice, tm m jsem byl zvukaem a hudebnm reisrem. Nemu dlat oboj dohromady. Kdy je lovk cel den ve studiu, peml se mu to pak v hlav i v noci pod dokola a ned se to vypnout. To je nkdy dost peklo. Snam se te netoit ciz vci. Natst mm velmi dobr kolegy, kte tam jsou msto m. Chodm u jen nahldnout jako majitel.

Jak poznte, e npad, kter vznik, je dobr?

Pokud ve mn urit skladba vyvol stejn pocit, kdykoli si ji hraji, vthne mne do sv nlady, pak mi stoj za to se s tm moit a nasbrat slova, kter umon tu nladu vyzpvat. Nzor dalch lid je dleit a ve fzi, kdy se vc realizuje a lovk je v tom moc zahraban, ztrc odstup a potebuje upozornit na chyby, kter pestv vnmat. Je to jako v kadm jinm oboru.

Kdy lovka napadne dobr vc, tak to v. Vtinou vznikaj psniky dvojm zpsobem: bu hrajete, improvizujete a nco z vs vypadne, nebo se stv, e po njakm intenzivnjm zitku se najednou ta vc vyloupne cel. Jako byste slyela v jednu vteinu kompletn pse -j tomu km DNA psn.

Na vaem novm albu zpv Blanka Tborsk. Pro jste si pozval zrovna ji?

Ty ti psniky jsem vzal ze spolen desky, kterou se nepovedlo dokonit. Pi prci na posledn psni, a to mi pipad docela legran, jsme se s kolegou dohodli, e to ukonme, protoe to nevede tam, kam bychom chtli. A j jsem si vzal ty psniky, kter jsem napsal pro Blanku.

Ona sama nem ambice nazpvat vlastn album?

Blanka je lovk, kter nem dn umleck ambice. Dobe se vdala a zajm ji spousta jinch dleitjch vc. Tak to prost na svt je - nkdo m hlas od boha a ambice dn a nkdo zase ambice a nem dn hlas. (smch)

Plnujete vyjet s novm albem na koncerty?

Jet chviliku pokm, jestli si desky vimnou muzikanti, kte by zajmali i m. Ale stran rd bych.

Z t sestavy, kterou jste si pozval na nahrvn, nepichz nikdo v vahu?

Ti lid jsou tak vyten, e to nen reln. Je to ale elita, sam zvun jmna...

Nejsou tam kvli svm jmnm, ale proto, e se znme z naten, take se jedn sp o ptelsk vazby. Vdl jsem, co od nich mu oekvat. To, e si lovk pozve sebelepho hre, jet neznamen, e vsledek bude takov, jak si pvodn pedstavoval. Je teba mt pln jasno, aby se vm nestalo, e osobnost hre vs pevlcuje a posune vai vc natolik mimo hranice va hudby, e se z toho pro vs stane ern non mra. Proto je lep dlat s nkm, koho u znte.

D se ct, e z va desky skoro a dch snivost a romantika, co je ale mon zavdjc slovo.

J si myslm, e jste jet mlad na to, abyste to dovedla posoudit.

Take to tak nen?

J to nepoprm, ale myslm, e se to ned takhle jednoznan oznait.

Jednoznan nen urit nic. Prv. Me se to tak jevit na prvn poslech, ale myslm, e je to trochu sloitj. Nesnm ufukan texty a texty, kter nco e a stuj si, jak je svt hokej... M zajmaj vci, kter m povznej.

Mla jsem na mysli spe poetiku.

Ano, to je pesnj. Na m hodn psob proda. V urit dob na m pila zven poteba ritulu, protoe mi posledn dobou v ivot chyb. Nachzm v prod msta, kter na sebe nechvm psobit. Jsou to emoce, kter se v lovku nkde ukldaj, a pak se poskldaj v t hudb. Myslm, e kdybych ml malsk talent, tak bych sp maloval ne dlal hudbu.

Jak na vs psob Praha?

Kdy lovk pijede do Prahy po dlouh dob, psob na nho agresivn a j mm rd pro sebe vt prostor. Pak si ale uvdomm, e m i svoji poetiku. Teba te ped chvl jsem slyel tak asnou symfonii zvuk, e kdybych ml kam, hned si to zapi. Ale sp thnu k chozen do lesa. Mm chalupu na Vysoin a ve Zln mm tak svoje msta, kopce, kter maj svoji mystickou moc. Ale moc rd to kombinuji s mstem. Mm rd tu zmnu a tak jsem zvisl na dobr kv, co je tady pod trochu problm. Jsem v podstat kofeinista, kter chod rd po kopcch.

Take labunk na kvu. A co moravsk vneko?

Vneka a piveka j nemu. Ale euforie se daj podit i jinak.

Teba jak?

Krsn eny... nemyslm jenom fyzicky. Ale to u jsme zase zptky u t prody.

Ivo Viktorin

Hudebnk, znm pedevm ze skupiny AG Flek, po 25 letech svho aktivnho psoben na na hudebn scn vydal sv prvn slov album. Skladatel, zpvk a multiinstrumentalista (titul, k nmu se on sm nehls) si na novm albu nahrl vtinu nstroj sm. Nkter skladby nazpvala jeho kolegyn z AG Fleku Blanka Tborsk a nstrojov obsazen doplnili: Petr Vavk, Zdenk Bna, Iva Bittov, Lubo Novotn, Lubo Malina, Martin Gapar, Stno Palch, Peter Solrik, Honza Machala, Marek lapansk, Petr Hoffman a Josef Vojtek.

Markta Havelkov

>>> titn verze


Alba
F�rum
7/03/15 19:44:42
Kouzeln psen ka je pravda nebo je to smylen text? ...více
Odkaz